شرایط و ضوابط گارانتی

محدوده گارانتی همه خودروهای BYD ارائه شده توسط شرکت خودروسازی کارمانیا در برگه گارانتی آنها قید شده است و مدت گارانتی پس از تاریخ تحویل خودرو یا 72 ساعت بعد از صدور پلاک (هر کدام که زودتر فرا برسد) شروع می شود. هر یک از بخش های باقیمانده گارانتی به طور کامل قابل انتقال به مالکین بعدی خواهد بود.

 لازم بذکر است هرگونه تیونینگ، نصب تجهیزات اضافی، دستکاری و تغییر در اجزا و متعلقات خودرو (الکتریکی و مکانیکی) توسط اشخاص متفرقه و غیر مجاز که منجر به ایجاد عیب، خرابی یا نقص فنی در هر یک از سیستمهای خودرو (به تشخیص کارشناس فنی شرکت خودروسازی کارمانیا) گردد، سبب ابطال گارانتی قسمت مربوطه خواهد شد.

scroll up