اطلاعیه حقوق مشتریان

الف- ضوابط دوره ضمانت:
ماده 1) عرضه کننده خودرو می بایستی کتابچه راهنمای مشتریان (شامل: نحوه استفاده از خودرو و بازدیدهای دوره ای،قانون و آئین نامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو)،اوراق ضمانت نامه به زبان فارسی و دستورالعمل ضمانت،مشخصات خودرو،پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتریان و نظرسنجی،نام و آدرس نمایندگیهای مجاز در سراسر کشور و ... را در زمان تحویل خودرو به مصرف کننده تحویل نماید.
ماده 2) رعایت ضوابط مندرج در دستورالعمل ضمانت عرضه کننده ،برای مصرف کننده لازم الاجرا است. در غیر اینصورت پرداخت هزینه خسارت وارده،توسط عرضه کننده اجباری نیست.
ماده 3) حداقل دوره تضمین برای خودروهای سبک(سواری،وانت،دو دیفرانسیل و ون) از تاریخ تحویل به مصرف کننده دو سال یا کارکرد برابر 40000 کیلومتر،هرکدام زودتر فرا برسد و برای خودروهای وارداتی پنج سال یا 150000 کیلومتر هر کدام زودتر فرا برسدو برای خودروهای سنگین (مینی بوس،میدی باس،اتوبوس،کامیونت،کامیون و کشنده)از تاریخ تحویل به مصرف کننده سه سال یا 200000 کیلومتر هر کدام زودتر فرا برسد، باشد.
تبصره 1- عرضه کننده می تواند بر اساس سیاست تجاری خود و به منظور ارتقاء رضایت مندی مصرف کننده نسبت به افزایش دوره ضمانت با تعهدات مربوطه اقدام نماید که در این صورت می بایست جزئیات شرایط آن به طور شفاف به مصرف کننده اعلام گردد.
ماده 4) ضمانت رنگ برای خودروهای سبک حداقل سه سال و برای خودروهای سنگین حداقل هجده ماه می باشد.
ماده 5) اقلام ضمانت در خودرو شامل مواد و قطعات مصرفی(روغن،مایع خنک کننده و ...)و استهلاک قطعات استهلاکی (لنت ترمز، تیغه برف پاک کن،صفحه کلاچ و ...) نمی شود.
تبصره 2- تعویض قطعات مصرفی و قطعات استهلاکی در صورتی که ناشی از عیب موجود در هر یک از مجموعه های خودرو باشد بر عهده عرضه کننده بوده و مشمول تضمین می گردد.
ماده 6) تعمیر خودرو یا تعویض قطعات ناشی از خسارت حاصل از حادثه یا تصادف بوجود آمده، که به علت ایرادات فنی خودرو نباشد مشمول ضمانت نمی گردد.
ماده 7) عرضه کننده موظف به تهیه و راه اندازی سامانه ای می باشد که به کمک آن،مصرف کننده گان در صورت تمایل بتوانند قبل از مراجعه به نمایندگی های مجاز با ارتباط با این سامانه زمان و محل مراجعه خود را مشخص نمایند.در صورتیکه مصرف کننده تاکید به پذیرش در نمایندگی خاصی را داشته باشد می بایست با توافق مصرف کننده نسبت به این موضوع اقدام گردد.
ماده 8) در دوران ضمانت نمایندگی های مجاز موظف به پذیرش کلیه خودروهای تحت مسئولیت می باشند.شرح خدمات انجام شده و لیست قطعات تعویض شده می بایست کتباً به مصرف کننده تحویل گردد.
ماده 9) چنانچه رفع عیوب خودرو تحت ضمانت (که ناشی از خسارت منتج از حادثه و / یا تصادف نباشد) بیش از دو روز کاری طول بکشد واسطه خدمات پس از فروش موظف به تامین خودرو مشابه جایگزین و در صورت عدم امکان ، پرداخت خسارت خواب خودرو به شرح ماده 10 این آئین نامه می باشد.
ماده 10) مدت زمان خواب خودرو برای پرداخت خسارت از بعد از دو روز کاری ، برای کلیه روزهای توقف خودرو در نمایندگی (اعم از تعطیل و غیر تعطیل بدون در نظر گرفتن فرآیندهای داخلی عرضه کننده،واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز) شروع و در روزی که نمایندگی مجاز پس از انجام تعمیرات لازم ،آمادگی تحویل خودرو خودرو به مصرف کننده را اعلام می نماید،خاتمه می یابد.
تبصره 3- در صورت مراجعه مصرف کننده به همان نمایندگی مجاز یا هر یک از نمایندگی های دیگر،برای بار دوم جهت رفع ایراد تکراری زمان خواب خودرو از بدو تاریخ پذیرش خودرو برای پرداخت خسارت محاسبه می گردد.
ماده 11) ضوابط پرداخت خسارت خواب خودرو(به استثنای خسارت ناشی از موارد حادثه و تصادف)بصورت زیر می باشد:
الف- خودروهای سواری:جهت کلیه خودروهای سواری از زمان تحویل خودرو به نمایندگی به ازای هر روز توقف مازاد بر دو روز کاری یا بعد از زمان توافق شده کتبی با مصرف کننده (بر اساس زمان استاندارد تعمیرات)بمقدار پانزده ده هزارم (0.0015)بهای خودرو بعنوان هزینه ایاب و ذهاب توسط عرضه کننده یا واسطه خدمات پس از فروش(یا از طریق نمایندگی مجاز)به مصرف کننده پرداخت می شود.
ب- خودروهای عمومی(تاکسی ،وانت،ون):جهت توقف کلیه خودروهای عمومی از زمان تحویل خودرو به نمایندگی به ازای هر روز توقف مازاد بر دو روز کاری یا بعد از زمان توافق شده کتبی با مصرف کننده(بر اساس زمان استاندارد تعمیرات)به مقدار بیست ده هزارم (0.0020) بهای خودرو توسط عرضه کننده یا واسطه خدمات پس از فروش (یا از طریق نمایندگی مجاز) به مصرف کننده پرداخت می شود.
ج- خودروهای سنگین(مینی بوس،میدی باس،اتوبوس،کامیونت،کامیون،کشنده):جهت کلیه خودروهای سنگین به ازای هر روز توقف مازاد بر دو روز کاری یا بعد از زمان توافق شده کتبی با مصرف کننده (بر اساس زمان استاندارد تعمیرات)به مقدار یک ده هزارم (0.0001) بهای خودرو توسط عرضه کننده یا واسطه خدمات پس از فروش (یا از طریق نمایندگی مجاز) به مصرف کننده پرداخت می گردد.
تبصره 4- در صورتیکه توقف خودرو سنگین بیش از یک ماه بطول انجامد،با موافقت کتبی مصرف کننده ،برای هر روز توقف خودرو مازاد بر یک ماه واسطه خدمات پس از فروش ملزم به پرداخت دو ده هزارم (0.0002) بهای خودرو علاوه بر مقدار قبلی می باشد.
ماده 12) در دوران ضمانت چنانچه مصرف کننده به نمایندگی مجاز مراجعه نماید و رفع کامل ایرادات خودرو تحت هر شرایطی در مدت زمان باقیمانده از دوره ضمانت خودرو برای نمایندگی مجاز مقدور نباشد،عرضه کننده یا واسطه خدمات پس از فروش موظف است ضمن الزام نمایندگی مجاز به اعلام کتبی موضوع به مصرف کننده ترتیبی اتخاذ نماید که خودرو در اولین فرصت ممکن تحت شرایط ضمانت رفع نقص گردد.تضمین تعمیرات انجام شده بر اساس ماده 19 این آئین نامه الزامی می باشد.
تبصره 5- کلیه خدمات ارائه شده در دوران ضمانت ،از جمله تعمیرات اشاره شده در ماده 12 آئین نامه ، مشمول ضمانت مورد اشاره در ماده 19 این آئین نامه می باشد.
ماده 13) عرضه کننده موظف است معدل مدت خواب خودرو (بر اساس ماده ئ10 این آئین نامه) را به زمان دوره تضمین خودرو مربوطه اضافه نماید.

ب:ضوابط دوران تعهد
ماده 14) حداقل مدت زمان تعهد خدمات شامل تأمین کلیه قطعات یدکی و ارایه خدمات تعمیراتی به مدت حداقل ده سال بعد از فروش آخرین دستگاه خودرو از نوع و مدل مربوطه توسط عرضه کننده می باشد.
ماده 15) در دوران تعهد نمایندگی های مجاز موظف به پذیرش کلیه خودروهای تحت مسئولیت می باشند.صورتحساب مربوط به تعمیر و یا تعویض کلیه قطعات و مجموعه های معیوب گزارش شده توسط مصرف کننده میبایست بر اساس دستورالعمل زمان استاندارد (ماده 17)تنظیم و به مصرف کننده ارائه گردد.
ماده 16) عرضه کننده موظف به بکارگیری سامانه پذیرش مورد اشاره در ماده 7برای دوران تعهد نیز می باشد.
ماده 17) عرضه کننده باید نسبت به تدوین جدول زمان تعمیرات (STANDARD TIME) و همچنین تعیین نرخ ساعت تعمیرات اقدام نماید و آن را به واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی های مجاز خود ابلاغ نماید تا صورتحساب مصرف کننده بر آن اساس صادر و به مصرف کننده تحویل شود.عرضه کننده باید در نمایندگی های مجاز امکاناتی را فراهم نماید تا درصورت درخواست مصرف کننده ، امکان مقایسه صورتحساب صادره با جداول مذکور وجود داشته باشد.
ماده 18) عرضه کننده میبایست سرویسهای سیار خدماتی جهت انجام خدمات امدادرسانی را مستقر نماید.
ماده 19) عرضه کننده موظف است نمایندگیهای مجاز را ملزم نماید تا خدمات ارائه شده خود را به مدت دو ماه و یا سه هزار کیلومتر،هر کدام زودتر فرا برسد،ضمانت نماید.
ماده 20) نمایندگی مجاز تحت هر شرایطی ملزم به پذیرش خودروهایی که قادر به تردد نیستند و یا نقص فنی (موارد ایمنی) دارند، می باشد.
ماده 21) اگر نمایندگی مجاز تشخیص دهد علاوه بر عیوب مندرج در برگ پذیرش ،خودرو دارای عیب دیگری است،قبل از تعمیر آنها بایستی با مصرف کننده تماس گرفته و از او جهت انجام تعمیرات کسب تکلیف نماید.
ماده 22) در دوران تعهد،نمایندگی مجاز بایستی داغی قطعات تعویضی را به مصرف کننده تحویل دهد.
ماده 23) چنانچه به علت استفاده از قطعات غیر استاندارد،توسط عرضه کننده ،واسطه خدمات پس از فروش و یا نمایندگی مجاز و یا ناشی از عدم کیفیت تعمیرات، خسارتی متوجه مصرف کننده گردد،عرضه کننده موظف به جایگزین کردن قطعات استاندارد و رفع نقصان خدمات بدون دریافت وجوه جبران خسارت وارده میباشد.

 

scroll up